موضوع: «جنسیت»

آقا

 • معنا: مرد، روحانی، شوهر، پدر

 • مترادف: مرد | روحانی | شوهر | آقابالاسر | آقاجان | پدر | و...

 • موضوع: جنسیت، دین و دعا، خانواده، خانواده

زاخار

 • معنا: دوست‌پسر

 • مترادف: دوست‌پسر | زید | بشر | پسی | و...

 • مثال: بغل دستیت یه زاخار توپ داره

 • موضوع: معاشرت و ارتباط

پسی

 • معنا: پسر

 • مترادف: بشر | زاخار | و...

 • مثال: امروز چقدر پسی ریخته تو خیابون

 • موضوع: جنسیت

الک‌ دولک

 • معنا: دوست‌دختر، نام بازی

 • مترادف: زید | دوست‌دختر | گوشت | صفرکیلومتر | دولک | خاله‌رورو | طُرنا | و...

 • موضوع: معاشرت و ارتباط، بازی

صفرکیلومتر

 • معنا: دختر، بی‌تجربه

 • مترادف: الک‌ دولک | دولک | پاستوریزه | بی‌تجربه | و...

 • موضوع: جنسیت، مهارت و تجربه

دولک

 • معنا: دختر

 • مترادف: الک‌ دولک | صفرکیلومتر | زید | دوست‌دختر | گوشت | و...

 • موضوع: جنسیت