موضوع: «تحقیر»

کوچک

  • معنا: کوچک، تحقیرشده

  • مترادف: جاسوئیچی | فنچ | توسری‌خور | خوار و ذلیل | حقیر | و...

  • موضوع: مقدار، تعداد و اندازه، تحقیر