گاو

 • معنا: گاو، پُرخور

 • مترادف: علی‌زنده‌خور | پراشتها و همه‌چیزخوار | و...

 • موضوع: نام حیوان، خوردن و آشامیدن

خوردن

 • معنا: خوردن

 • مترادف: بالا ریختن (غذا) | میل کردن | و...

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

تو رگ زدن

 • معنا: خوردن

 • مترادف: بالا ریختن (غذا) | میل کردن | خوردن | و...

 • مثال: یه غذای عالی تور رگ زدیم

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

لفیدن

 • معنا: خوردن

 • مترادف: بالا ریختن (غذا) | میل کردن | خوردن | و...

 • مثال: زودباش بلف دو ساعته معطل تو ایم.

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

سق زدن

 • معنا: خوردن

 • مترادف: بالا ریختن (غذا) | میل کردن | خوردن | و...

 • مثال: نشسته اونجا نون سق می‌زنه.

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

خفه کردن

 • معنا: خوردن

 • مترادف: بالا ریختن (غذا) | میل کردن | خوردن | و...

 • مثال: یه پرس غذا خفه کردیم.

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

دهن کسی آب افتادن

 • معنا: هوس کردن

 • مترادف: آب از لب و لوچۀ کسی راه افتادن | تحریک شدن اشتها یا میل | دهن کسی را آب انداختن | و...

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

به هوس انداختن

 • معنا: هوس کردن

 • مترادف: آب از لب و لوچۀ کسی راه افتادن | تحریک شدن اشتها یا میل | دهن کسی را آب انداختن | و...

 • موضوع: خوردن و آشامیدن

به هوس افتادن

 • معنا: هوس کردن

 • مترادف: آب از لب و لوچۀ کسی راه افتادن | تحریک شدن اشتها یا میل | دهن کسی را آب انداختن | و...

 • موضوع: خوردن و آشامیدن