مورد شک بودن

  • معنا: مشکوک بودن

  • مترادف: پالان کسی کج بودن | ته کسی/چیزی باد دادن | مشکوک بودن | و...

  • موضوع: شک و اطمینان

کورمال کورمال

  • معنا: با احتیاط

  • مترادف: دست به عصا | و...

  • مثال: شب بود و برق رفته بود. مجبور شد کورمال کورمال دنبال شمع بگردد.

  • موضوع: شک و اطمینان