مرتب

 • معنا: شخص منظم

 • مترادف: اتو کشیده | به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

نامرتب

 • معنا: شخص نامنظم

 • مترادف: هَپَلی | شلخته | هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

هاگیرواگیر

 • معنا: شرایط گرفتاری، شرایط نامنظم

 • مترادف: سختی | والزاریات | گیر و دار | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، نظم و شلوغی

بلبشو

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

اغتشاش

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

بی‌نظمی

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

سگدونی

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

شهر هرت

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

نامرتب

 • معنا: شخص نامنظم

 • مترادف: هَپَلی | شلخته | هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

هردمبیل

 • معنا: شرایط نامنظم

 • مترادف: هاگیرواگیر | هرج و مرج | شلوغ‌پلوغی | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

ردیف

 • معنا: شرایط منظم

 • مترادف: به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

مرتب

 • معنا: شخص منظم

 • مترادف: اتو کشیده | به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

هماهنگ

 • معنا: شرایط منظم

 • مترادف: به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

مناسب

 • معنا: شرایط منظم

 • مترادف: به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

سازگار

 • معنا: شرایط منظم

 • مترادف: به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

به نوبت

 • معنا: شرایط منظم

 • مترادف: به خوبی و خوشی پیش رفتن | الهمَّ بیر بیر | ردیف | و...

 • موضوع: نظم و شلوغی

سر و سامون دادن

 • معنا: منظم کردن

 • مترادف: راست و ریس کردن | نظم بخشیدن | و...

 • مثال: می‌خوام به اتاقم یک سر و سامونی بدم.

 • موضوع: نظم و شلوغی