موضوع: «خرابی»

آش و لاش

 • معنا: خراب، آسیب‌دیده

 • مترادف: درب‌وداغان | درب‌وداغون | پاره‌پوره | زخم‌خورده | و...

 • موضوع: خرابی، اعمال جسمانی

آهن‌پاره

 • معنا: بی‌فایده، خراب

 • مترادف: وسایل بی‌کاربرد و خرده‌ریزه | زلم‌زیمبو | بی‌فایده | آش و لاش | درب‌وداغان | درب‌وداغون | و...

 • موضوع: ارزش و فایده، خرابی

خراب

 • معنا: بی‌آبرو و بدنام، خراب

 • مترادف: مورد | خانم رئیس | زی زی گولو | آش و لاش | درب‌وداغان | درب‌وداغون | و...

 • موضوع: آبرو و اعتبار، خرابی

شهید شدن

 • معنا: مردن، خراب شدن

 • مترادف: از بین رفتن | افقی‌شدن | از بین رفتن | پکیدن | و...

 • موضوع: مرگ، خرابی

پکیدن

 • معنا: خراب شدن

 • مترادف: شهید شدن | از بین رفتن | و...

 • مثال: تا بادکنک رو دستش دادم، پکید.

 • موضوع: خرابی

سه بودن

 • معنا: خراب بودن

 • مترادف: و...

 • مثال: دو ساعته باطری‌ش سه‌ست. (دیالوگ فیلم مادر، علی حاتمی)

 • موضوع: خرابی