پارازیت

 • معنا: مزاحم، سخن نامربوط

 • مترادف: مزاحم | آویزان | حرف نامربوط | پرت و پلا | و...

 • موضوع: مزاحمت و اذیت و گرفتاری، معنی و منطق

زر زدن

 • معنا: سخن نامربوط زدن

 • مترادف: حرف اضافه زدن | حرف زیادی زدن | و...

 • موضوع: معنی و منطق

مهملات

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | و...

 • موضوع: معنی و منطق

مزخرف

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

شر و ور

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

کس‌شعر

رکیک
 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

خزعبل

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

اراجیف

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

لاطائل

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

مهمل

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

یاوه

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

چرند

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

چرت و پرت

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

جفنگ

 • معنا: سخن بی‌معنی

 • مترادف: حرف‌های بی‌معنا | حرف‌های بی‌معنی | مهملات | و...

 • موضوع: معنی و منطق

کُس گفتن

رکیک
 • معنا: سخن بی‌معنی گفتن

 • مترادف: حرف نامربوط و بی‌معنا زدن | کس‌شعر تف دادن | و...

 • موضوع: معنی و منطق

مهمل گفتن

 • معنا: سخن بی‌معنی گفتن

 • مترادف: حرف نامربوط و بی‌معنا زدن | کس‌شعر تف دادن | کُس گفتن | و...

 • موضوع: معنی و منطق

دری وری گفتن

 • معنا: سخن بی‌معنی گفتن

 • مترادف: حرف نامربوط و بی‌معنا زدن | کس‌شعر تف دادن | کُس گفتن | و...

 • موضوع: معنی و منطق

لپ کلام

 • معنا: اصل مطلب

 • مترادف: مَخلَص کلام | غرض | و...

 • مثال: لپ کلام اینکه ما معامله‌مون نمیشه.

 • موضوع: معنی و منطق

غرض

 • معنا: اصل مطلب

 • مترادف: لپ کلام | مَخلَص کلام | و...

 • موضوع: معنی و منطق