موضوع: «گفتار»

دستمال

 • معنا: چاپلوس

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: ما با دستمالا حسابی نداریم

 • موضوع: گفتار

شکلات

 • معنا: خبرچین

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: این دختره شکلاته باهاش حرف نزنین.

 • موضوع: امنیت و اطلاعات

شیرین پلو

 • معنا: چاپلوس

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: تو هم تازگیا خیلی شیرین‌پلو شدی

 • موضوع: گفتار

شیرین

 • معنا: چاپلوس

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: دیگه داری زیادی خودت رو شیرین می‌کنی!

 • موضوع: گفتار

پالیشر

 • معنا: چاپلوس

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: تا کی می‌خوای پالیشر باشی؟

 • موضوع: گفتار

چای شیرین

 • معنا: خبرچین، چاپلوس

 • مترادف: خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | و...

 • مثال: دوباره چای‌شیرین شدی رفتی پیش معاون؟!

 • موضوع: امنیت و اطلاعات، گفتار

شیبابا

 • معنا: چاپلوس، خبرچین

 • مترادف: پاچه‌خوار | شیرین عسل | متملق | خبرگزاری | بی‌بی‌سی | آنتن | و...

 • موضوع: گفتار، امنیت و اطلاعات

تملق

 • معنا: چاپلوسی کردن

 • مترادف: پاچه‌خواری | دستمال‌کشی | و...

 • موضوع: گفتار

نجوا کردن

 • معنا: آرام حرف زدن

 • مترادف: حرف زدن آرام با خود یا دیگری | پچ‌پچ‌کنان | پچ‌پچ کردن | و...

 • موضوع: گفتار

زبان باز کردن

 • معنا: پرحرفی کردن

 • مترادف: روده‌درازی کردن | زیاد حرف زدن | پرحرفی کردن | حرف زدن | ور زدن | و...

 • موضوع: گفتار

زبان باز کردن

 • معنا: پرحرفی کردن

 • مترادف: روده‌درازی کردن | زیاد حرف زدن | پرحرفی کردن | حرف زدن | ور زدن | و...

 • موضوع: گفتار