ریشو

 • معنا: دارای ریش

 • مترادف: ریشائیل | دارای محاسن | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

دیلاق

 • معنا: قدبلند

 • مترادف: دراز | شقّ و رق | قدکشیده | نی قلیون | استخونی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

سُتون

 • معنا: خوش‌هیکل

 • مترادف: بزرگ | تیکه | خوش‌اندام | دراز | شقّ و رق | قدکشیده | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

تیکه

 • معنا: خوش‌هیکل

 • مترادف: بزرگ | خوش‌اندام | خوش بر و رو | ماه | جیگر | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

تیغ تیغ

 • معنا: زیبا

 • مترادف: خوش بر و رو | ماه | جیگر | و...

 • مثال: یه تیغ‌تیغ اونور خیابون وایساده

 • موضوع: ویژگی ظاهری

هلو

 • معنا: زیبا

 • مترادف: خوش بر و رو | ماه | جیگر | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

وزغ

 • معنا: وزغ، زشت

 • مترادف: اکبیری | ضایع | و...

 • موضوع: نام حیوان، ویژگی ظاهری

ضایع

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

زاقارت

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

سه

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

ستم

 • معنا: بدشکل، زشت

 • مترادف: نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | وزغ | اکبیری | ضایع | و...

 • موضوع: شکل و وضعیت، ویژگی ظاهری

زابل

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

خیار

 • معنا: احمق و نادان، زشت

 • مترادف: خل و چل | اوشکول | آی‌کییو | وزغ | اکبیری | ضایع | و...

 • مثال: بارو خیلی خیاره

 • موضوع: دشنام، ویژگی ظاهری

تیکه

 • معنا: خوش‌هیکل

 • مترادف: بزرگ | خوش‌اندام | خوش بر و رو | ماه | جیگر | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

داف

 • معنا: خوش‌هیکل

 • مترادف: بزرگ | تیکه | خوش‌اندام | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

سُتون

 • معنا: خوش‌هیکل

 • مترادف: بزرگ | تیکه | خوش‌اندام | دراز | شقّ و رق | قدکشیده | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری

گوشت

 • معنا: دوست‌دختر، خوش‌هیکل

 • مترادف: زید | دوست‌دختر | بزرگ | تیکه | خوش‌اندام | و...

 • موضوع: معاشرت و ارتباط، ویژگی ظاهری

پت

 • معنا: دارای دماغ بزرگ یا دراز

 • مترادف: پیست اسکی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری