شادی

  • معنا: شاد بودن

  • مترادف: کبک کسی خروس خواندن | خوشحالی | و...

  • موضوع: شادی و لذت

حال دادن

  • معنا: شاد کردن، جلب محبت کردن، موافقت کردن

  • مترادف: حال پخش کردن | دلبری کردن | ناز کردن | عشوه آمدن | پا دادن | پایه‌بودن | و...

  • موضوع: شادی و لذت، عشق و محبت، موافقت و همراهی

کوفته برنجی

  • معنا: پاسخ به خندۀ بی‌موقع

  • مترادف: سر آب بخندی | هرهرهر هندونه | خنده و زهرمار | و...

  • موضوع: شادی و لذت