زاقارت

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

ضایع

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

سه

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

ستم

 • معنا: بدشکل، زشت

 • مترادف: نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | وزغ | اکبیری | ضایع | و...

 • موضوع: شکل و وضعیت، ویژگی ظاهری

زابل

 • معنا: زشت، بدشکل

 • مترادف: وزغ | اکبیری | ضایع | نافُرم | کج و معوج | چپ‌اندرقیچی | و...

 • موضوع: ویژگی ظاهری، شکل و وضعیت

آونگون

 • معنا: آویزان، مزاحم

 • مترادف: پارازیت | مزاحم | آویزان | و...

 • موضوع: شکل و وضعیت، مزاحمت و اذیت و گرفتاری