آدم

 • معنا: خدمتکار

 • مترادف: گوش‌به‌فرمان | خدمتکار | و...

 • موضوع: استخدام و شغل

فرمان‌بر

 • معنا: خدمتکار، مطیع

 • مترادف: گوش‌به‌فرمان | آدم | خدمتکار | زن ذلیل | زی ذی | گوش‌به‌فرمان | و...

 • موضوع: استخدام و شغل، نصیحت و اطاعت

نوچه

 • معنا: خدمتکار

 • مترادف: گوش‌به‌فرمان | آدم | خدمتکار | و...

 • موضوع: استخدام و شغل

کاروبار

 • معنا: شغل

 • مترادف: و...

 • مثال: به‌جز غلامی دلدار خویش سعدی را / ز کاروبار جهان گر شهی‌ست عار آید

 • موضوع: استخدام و شغل