گره‌گشایی

  • معنا: حل کردن مسئله

  • مترادف: حل کردن مشکل | و...

  • مثال: بلکه گرهی هم از کار ما باز بشه.

  • موضوع: حل مسأله